Doppelzimmer Nr: 3

Winterpreise -ab Euro 26,- bis Euro 28,- Inklusive Frühstück

Sommerpreise - ab Euro 22,- bis Euro 25,- Inklusive Frühstück

Plus Ortstaxe Euro 2,80 pro Person/Tag